لینک کلاس های رایگان تیزهوشان #یکشنبه

📌ریاضی پیشرفته هفتم
💫ساعت ۱۷
https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rp72
📌ریاضی پیشرفته هشتم
💫ساعت ۱۸:۳۰
https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rp82

📌ریاضی تیزهوشان نهم
💫ساعت ۲۰

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/rp9

📌علوم پیشرفته هفتم
💫ساعت ۲۰

https://www.skyroom.online/ch/ostadline/oloomp72

💯با گزینه ی میهمان در ساعت مشخص شده وارد کلاس شوید.

فهرست