ریاضی تیزهوشان هفتم

زمان کلاس:روزهای پنج شنبه

ساعت 16

ریاضی پیشرفته هفتم

زمان کلاس:روزهای چهارشنبه

ساعت 19

المپیاد ریاضی هفتم

زمان کلاس:روزهای دوشنبه

ساعت 20

استعداد تحلیلی هفتم

زمان کلاس:روزهای یک شنبه

ساعت 16:30

علوم تیزهوشان هفتم

زمان کلاس:روزهای  شنبه

ساعت 17

علوم پیشرفته هفتم

زمان کلاس:روزهای سه شنبه

ساعت 17

زبان تیزهوشان هفتم

زمان کلاس:روزهای جمعه

ساعت 14

ادبیات پیشرفته هفتم

زمان کلاس:روزهای پنج شنبه

ساعت 18

ادبیات تیزهوشان هفتم

زمان کلاس:روزهای چهارشنبه

ساعت17

عربی تیزهوشان هفتم

زمان کلاس:روزهای یک شنبه

ساعت 18

فهرست