ریاضی تیزهوشان هشتم

زمان کلاس :روزهای پنج شنبه

ساعت 18:30

ریاضی پیشرفته هشتم

زمان کلاس :روزهای چهار شنبه

ساعت 17

المپیاد ریاضی هشتم

زمان کلاس :روزهای دوشنبه

ساعت 20

استعداد تحلیلی هشتم

زمان کلاس :روزهای یکشنبه

ساعت 16:30

علوم تیزهوشان هشتم

زمان کلاس :روزهای شنبه

ساعت 19

علوم پیشرفته هشتم

زمان کلاس :روزهای  سه شنبه

ساعت 18:30

عربی پیشرفته هشتم

زمان کلاس :روزهای  یک شنبه

ساعت 19

ادبیات پیشرفته هشتم

زمان کلاس :روزهای  پنج شنبه

ساعت 19:30

ادبیات تیزهوشان هشتم

زمان کلاس :روزهای  چهار شنبه

ساعت 17

زبان تیزهوشان هشتم

زمان کلاس :روزهای جمعه

ساعت 16

فهرست