ریاضی تیزهوشان نهم- گروه 1

زمان کلاس:یکشنبه ها

ساعت 18

علوم تیزهوشان نهم- گروه 1

زمان کلاس:چهارشنبه ها

ساعت 19

ادبیات تیزهوشان نهم- گروه 1

زمان کلاس:شنبه ها

ساعت 18:30

هوش و استعداد تحلیلی نهم- گروه 1

زمان کلاس:  دوشنبه ها

ساعت 18

ریاضی تیزهوشان نهم- گروه2

زمان کلاس:پنج شنبه ها

ساعت 20

علوم تیزهوشان نهم- گروه2

زمان کلاس:دوشنبه ها

ساعت20

ادبیات تیزهوشان نهم- گروه 2

زمان کلاس:چهارشنبه ها

ساعت 18:30

هوش و استعداد تحلیلی نهم- گروه 2

زمان کلاس:  یکشنبه ها

ساعت 16:30

فهرست