ریاضی تیزهوشان ششم ترم 3

زمان کلاس : روزهای سه شنبه

                 ساعت20

ریاضی تضمینی ششمvip1

زمان کلاس : روزهای شنبه ها

و چهارشنبه  ساعت16:30

ریاضی تضمینی ششمvip4

زمان کلاس : روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت19:30

ریاضی تضمینی ششمvip8

زمان کلاس :  سه شنبه ها  -ساعت18

                   پنج شنبه ها – ساعت 11

ریاضی تضمینی ششمvip10

زمان کلاس :  سه شنبه ها   -ساعت15:30

پنج شنبه ها  – ساعت9:30

علوم تیزهوشان ششم ترم3

زمان کلاس: روزهای دوشنبه

ساعت 18:30

ریاضی تضمینی ششمvip2

زمان کلاس : روزهای شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت18

ریاضی تضمینی ششمvip5

زمان کلاس : دوشنبه ها  -ساعت16

پنج شنبه ها – ساعت 20

ریاضی تضمینی ششمvip9

زمان کلاس : روزهای سه شنبه -ساعت19:30

پنج شنبه- ساعت12:30

ریاضی تضمینی ششمvip11

زمان کلاس : سه شنبه ها  -ساعت18

پنج شنبه ها – ساعت 18

ادبیات تیزهوشان ششم ترم 3

زمان کلاس :روزهای پنجشنبه

ساعت16

ریاضی تضمینی ششمvip3

زمان کلاس : روزهای یکشنبه -ساعت 15

پنجشنبه  -ساعت14

ریاضی تضمینی ششمvip6

زمان کلاس : روزهای شنبه و چهارشنبه

ساعت15

ریاضی تضمینی ششمvip7

زمان کلاس : روزهای چهارشنبه

ساعت 20

هوش تضمینی ششمvip7

زمان کلاس : روزهای شنبه

ساعت 20

فهرست