کاری مشترک از کانون قلم_چی واستادلاین

حل سوالات هوش ریاضی و هوش تصویری به صورت ویدیویی توسط استاد مرادی

ششمی های عزیز

از این به بعد می توانید بعد از آزمون فیلم حل کامل سوالات بخش هوش ریاضی و منطقی و بخش هوش تصویری و فضایی دفترچه ی پیشرفته را  از سایت استادلاین و سایت کانون قلم چی https://www.kanoon.ir/Article/275940مشاهده کنید.

حل سوال 86 تا 90 آزمون 22اسفند  99 قلم چی (هوش)

حل سوال 95 تا 100 آزمون 22اسفند  99 قلم چی (هوش)

حل سوال 91 تا 95آزمون 22اسفند 99 قلم چی (هوش)

حل سوال 101 تا 105 آزمون 22اسفند  99قلم چی (هوش)

حل سوال 86 تا 90 آزمون 22اسفند  99 قلم چی (هوش)

حل سوال 95 تا 100 آزمون 22اسفند  99 قلم چی (هوش)

حل سوال 91 تا 95آزمون 22اسفند 99 قلم چی (هوش)

حل سوال 101 تا 105 آزمون 22اسفند  99قلم چی (هوش)

حل سوال 86 تا 90 آزمون 8 اسفند (هوش)

حل سوال 96 تا 100آزمون 8 اسفند (هوش )

حل سوال 91 تا 95 آزمون 8 اسفند (هوش )

حل سوال 101 تا 105 آزمون 8 اسفند (هوش )

حل سوال 86 تا 90 آزمون 24 بهمن قلم چی (هوش)

حل سوال 96 تا 100 آزمون 24 بهمن قلم چی (هوش)

حل سوال 91تا 95 آزمون 24 بهمن قلم چی (هوش)

حل سوال 101 تا 105آزمون 24 بهمن قلم چی (هوش)

حل سوال 86 تا 90 آزمون 10 بهمن 99 قلم چی (هوش)

حل سوال 95 تا 100 آزمون 10 بهمن 99 قلم چی (هوش)

حل سوال 91 تا 95آزمون 10 بهمن 99 قلم چی (هوش)

حل سوال 101 تا 105 آزمون 10 بهمن 99قلم چی (هوش)

فهرست