برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : چهارم دبستان
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : هشتم متوسطه
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : دهم متوسطه رشته ادبیات علوم انسانی
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : دوازدهم متوسطه رشته علوم تجربی
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : پنجم دبستان
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : نهم متوسطه
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : یازدهم متوسطه رشته علوم تجربی
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : دوازدهم متوسطه رشته ریاضی فیزیک
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : ششم دبستان
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : دهم متوسطه رشته علوم تجربی
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : یازدهم متوسطه رشته ریاضی فیزیک
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : دوازدهم متوسطه رشته ادبیات علوم انسانی
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : هفتم متوسطه
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : دهم متوسطه رشته ریاضی فیزیک
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه


برنامه راهبردی آزمون های قلمچی سال 1402-1401
پایه : یازدهم متوسطه رشته ادبیات علوم انسانی
تاریخ ازمون ها : از ابتدای تیر ماه تا انتهای خرداد ماه

فهرست